Naposledy zobrazené

Fleshlight Emily Willis

Fleshlight Girls Kissa Sins

Fleshsack

FeelzToys erotické pomôcky

 

Mega výpredaj, outlet tovar za symbolické ceny, len u nás na predajni v Bratislave. Zastavte sa u nás. Tešíme sa na Vás

 


Xtra Strong Red 15ml

Cena 14.90
Dostupnosť: nedostupné

  DOPRAVA ZDARMA pri nákupe nad €70

Cena bez DPH: 12.42
Kód produktu: 666
Záručná doba: 24 mesiacov

Výrobok obsahuje 15 ml: Isopropyl Nitrite (CAS 541-42-4, EC 208-779-0) alebo Isoamyl Nitrite (CAS 110-46-3, EC 203-770-8)

 

Poppers (slangový výraz pre nitritový čističe) sú v SR v našom eshope predávané ako vysoko koncentrované priemyselné (nitritový) čističe na audiohlavy, videohlavy a najmä kožu. Obzvlášť perfektný je pre čistenie penilných krúžkov, kombinéz, pút a ostatných FETISH kožených a erotických hračiek a pomôcok. Vynikajúci čistič aj pre čistenie kože v priemysle.

Spôsob použitia čističa je len za dodržiavanie nižšie uvedených bezpečnostných pravidiel.

 - AUDIO hlavy: pre sprístupnenie prístroja použijte vatové tyčinky, ktoré namočíte do čistiacej chemikálie a opakovaným potieraním hlavy odstraňujte nánosy z pásky. Pokiaľ bude niektoré miesto veľmi znečistené, je možné použiť napríklad neht na odstranenie väčšieho množstva a dočistiť vatou. Na hlave nesmú ostať žiadne škvrny - chĺpky a chemikálie musia byť odstránené před použití prístroja.

 - VIDEO hlavy: nikdy nepoužívajte vatové tyčinky ani iné látky obsahujúce chĺpky. Na kúsok jemného hladkého papiera kvapnite malú kvapku chemikálie. Druhou rukou pomaly otáčajte videohlavou a zboku jemne priložte papier s mokrou škvrnou na štrbinu – NETLAČIŤ. Dbajte na to, aby sa chemikália nedostala na pokožku prstov – používajte latexové rukavice. V oboch prípadoch je nutné riadiť sa pokynmi výrobcu a pokiaľ nie je povolená táto údržba prehrávačov, je nutné nechať prístroje vyčistiť v profesionálnom servise.

 - Koža: pokiaľ chcete vyčistiť škvrnu na usni, je třeba vyskúšať čistič na mieste, ktoré je na vnútornej strane – pokúste sa spôsobiť rovnakým zdrojom maličkú škvrnu a potom odstrániť týmto čističom. Počkajte až do úplného zaschnutia. Useň nečistite pod veľkým tlakom, aby nedošlo k poškodeniu látky.

Niektoré čističe sú tiež využívané ako izbové arómy - keď každý druh v ponuke sa vyznačuje iným charakteristickým zápachom. Ako arómy sa smie používať len tie čističe, ktoré to majú v jazyku výrobcu napísané na fľaštičke!

Spôsob ich použitia ako čističe alebo izbové arómy je možné iba za dodržiavanie nižšie uvedených bezpečnostných pravidiel.

UPOZORNENIE !!

Látka je vysoko horľavá – pri práci je prísny zákaz fajčenia a zaobchádzania s otvoreným ohňom. Čističe obsahujú izipropyl nitrite, čo je nebezpečná látka pre kontakt s pokožkou, vdýchnutie či požitie. Používajte osobné ochranné pomôcky na ochranu pokožky, pracujte vo veľmi dobře vetrateľnej miestnosti a nevdychujte výpary. Čistič skladujte mimo dosahu detí. Při požití je odporučené ako prvú pomoc vypiť väčšie množstvo vody alebo mlieka, při zasiahnutí očí – okamžite vyplachnúť prúdom vody a v oboch prípadoch IHNEĎ navštíviť najbližšieho lekára. Balenie prípravku zoberte so sebou. Tento výrobok je určený len pre priemyselné účely.

 

Bezpečnostné a rizikové faktory pri používaní "čističov"

Nebezpečenstvo:
H - vety sú štandardné vety o nebezpečnosti chemických látok a ich zmesí. Sú súčasťou Globálne harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií. (zdroj: H-vety)

H225 Vysoko horľavá kvapalina a pary
H301 Toxický pri požití
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou
H312 Zdraviu škodlivý pri styku s pokožkou
H331 Toxický pri vdýchnutí


Bezpečnostné faktory
P - vety sú štandardné pokyny pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami, a to podľa platného systému bezpečnostnej klasifikácie. (zdroj: P-vety)

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí
P201 Pred použitím si zaobstarajte špeciálne inštrukcie 
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P302 + P352  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody
P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Pri dýchacích ťažkostiach presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúce dýchanie.
P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P405 Uchovávajte uzamknuté.

 

Pri používaní Izopropil Nitridu navyše platí:


H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.


Resp.

P260 Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOCKÉ CENTRUM alebo lekára.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

GHS07 - dráždivé látky GHS02 - horľavé látky GHS06 - toxické látky

 

Tieto produkty sa nesmú predávať osobám mladším ako 18 rokov!!

 

Upozornenie:

Ponuka v sekciách "Arómy a čističe" je určená pre profesionálne a priemyselné použitie za veľkoobchodné ceny, nie pre ďalší predaj spotrebiteľom. Zadaním objednávky sa má za to, že zákazník je podnikateľom alebo osobou poverenou k nákupu pre podniky a nie teda konečným spotrebiteľom - pri objednávke vyjadrujete súhlasom s obchodnými podmienkami eshopu www.sexshopbratislava.sk.